صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > Trasporti pubblici > Trasporti pubblici in Italia > Trasporti Pubblici>Lazio>COTRAL

آخرين ارسال شده ها - Trasporti Pubblici>Lazio>COTRAL
Cotral_5419_Amatrice_(101).jpg
Autobus Co.Tra.L421 مشاهدهubaldo fangucciآگوست 30, 2018
Cotral_8022.jpg
Co.Tra.L-8022789 مشاهدهubaldo fangucciنوامبر 10, 2015
Stefer_801_Colonna_(101).jpg
Elettrotreno articolato n° 801678 مشاهدهmarco75rmژانويه 16, 2012
Stefer_01_Colonna_(101).jpg
Locomotore 01559 مشاهدهmarco75rmژانويه 16, 2012
Stefer_02_Colonna_(101).jpg
Locomotore 02600 مشاهدهmarco75rmژانويه 16, 2012
Cotral_infrastrutture_stazione_Laghetto_(101).jpg
Ex stazione ACOTRAL1059 مشاهدهmarco75rmاكتبر 12, 2009
MEt_ro_EM03_Roma_Laziali_(101).jpg
EM03+RP122540 مشاهدهubaldo fangucciسبتامبر 22, 2009
IMG_1276.JPG
Co.Tra.L 9414693 مشاهدهDestroyer 22.4نوامبر 09, 2008
DSC00490.JPG
Co.Tra.L 9256356 مشاهدهDestroyer 22.4مي 04, 2008
DSC00814.JPG
Co.Tra.L 9256287 مشاهدهDestroyer 22.4مي 04, 2008
S8001530.JPG
Metro di Latina316 مشاهدهmarco75rmدسامبر 10, 2006
S8001532.JPG
Nuove metro su gomma di Latina328 مشاهدهmarco75rmدسامبر 10, 2006
S8001534.JPG
Banco di guida della metro di Latina304 مشاهدهmarco75rmدسامبر 10, 2006
S8001535.JPG
La nuova metro su gomma di Latina398 مشاهدهmarco75rmدسامبر 10, 2006
14 فايل در 1 صفحه

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.