صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

مشخصات شخصي caimano
نام كاربري caimano
عضو شده در مي 09, 2005
Località Catania
Interessi Archeologia ferrov, modellismo, filatelia
Occupazione Funzionario tecnico universitario
فایلها ارسال شدند 365
آخرین فایل ارسال شده.
برای دیدن كلیك كنید، تمام ارسالهای caimano
آخرین نظر.
برای دیدن كلیك كنید،تمام نظرات caimano

05/26/12 at 13:16Brutta colorazione. E poi quel colore chiaro è un invito agli imbrattatori.
Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.