صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

مشخصات شخصي Destroyer 22.4
نام كاربري Destroyer 22.4
عضو شده در اكتبر 31, 2007
Località Milano
Interessi Treni
Sito web http://www.facebook.com/pages/Destroyers-Photos/195993100412761
Occupazione Studente
فایلها ارسال شدند 2095
آخرین فایل ارسال شده.
برای دیدن كلیك كنید، تمام ارسالهای Destroyer 22.4
آخرین نظر.
برای دیدن كلیك كنید،تمام نظرات Destroyer 22.4

10/13/15 at 11:44si, è la nuova livrea della DTR...questo è il primo convoglio ALn della ex FUC ora Umbria Mobilità, facente gruppo di BusItalia, in livrea come i bus
Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.