صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

مشخصات شخصي marcoclaudio
نام كاربري marcoclaudio
عضو شده در دسامبر 08, 2006
Località Sestri Levante (Genova)
Interessi Fotografia
Sito web http://www.flickr.com/photos/marcoclaudio/
Occupazione Infermiere (Facoltà di Medicina e Chirurgia)
فایلها ارسال شدند 1756
آخرین فایل ارسال شده.
برای دیدن كلیك كنید، تمام ارسالهای marcoclaudio
آخرین نظر.
برای دیدن كلیك كنید،تمام نظرات marcoclaudio

05/18/15 at 23:17Foto Magnifica!
Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.