صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Carrozze passeggeri > Carrozze Speciali
آخرين ارسال شده ها - Carrozze Speciali
FS_VCS_61_83_89-90_000-1_La_Spezia_Migliarina_(101).jpg
VCS 61 83 89-90 000-11009 مشاهدهmarcoclaudioمي 29, 2015
FS_Vif_60_83_99-89_040-9_Torre_Annunziata_(101).JPG
L'ultimo viaggio!1578 مشاهدهMarco TAFنوامبر 01, 2013
FS_Vtes_60_83_99-69_052-8_Salorno_(101).jpg
Vtes 60 83 99-69 052-8956 مشاهدهCpt Lucaاكتبر 16, 2013
FS_VCS_61_83_89-90_000-1_Milano_Centrale_(101).JPG
VCS 61 83 89-90 000-11631 مشاهدهDestroyer 22.4اكتبر 04, 2013
FS_VCS_61_83_89-90_000-1_Tirano_(101).jpg
VCS 61 83 89-90 000-11062 مشاهدهe403fsآگوست 17, 2013
FS_VCS_61_83_89-90_000-1_Roma_Termini_(101).JPG
Carrozza Stampa e Conferenze700 مشاهدهmarco75rmآگوست 16, 2013
FS_VCS_61_83_89-90_000-1_Tirano_(101).JPG
VCS 61 83 89-90 000-11234 مشاهدهDestroyer 22.4آگوست 15, 2013
FS_nVDrec_60_83_99_79_906-3_Cancello_Arnone_(101).jpg
nVDrec 60 83 99 79 906-31014 مشاهدهMarco TAFجولاي 04, 2013
FS_Vr_60_83_99_25_981-1_Milano_(101).jpg
Vr 60 83 99-25 981-1991 مشاهدهFOLIGNO_63اكتبر 31, 2012
FS_Vrez_60_83_99-39_811-4_Pontelandolfo_(101).jpg
Vrez 60 83 99-39 811-4974 مشاهدهMarco TAFمارس 03, 2012
FS_D_5083_95-98_103-0_Maddaloni_Marcianise_(101).jpg
Carrozza UTMR-Firenze D 5083 95-98 103-0716 مشاهدهMarco TAFاكتبر 03, 2011
FS_51_83_89-80_906-3_Pontremoli_(101).jpg
Carrozza presidenziale F.S. Repubblica Italiana 51 83 89-80 906-31206 مشاهدهmarcoclaudioجون 08, 2011
FS_nA_50_83_89-78_001-8_Roma_Termini_(101).JPG
Calabria in movimento893 مشاهدهNiki90مي 24, 2011
FS_nA_50_83_89-78_002-6_Roma_Termini_(101).JPG
Calabria in movimento638 مشاهدهNiki90مي 24, 2011
FS_D_50_83_95-90_132-6_Roma_Termini_(101).JPG
Calabria in movimento885 مشاهدهNiki90مي 24, 2011
FS_51_83_89-80_906-3_Orvieto_(102).JPG
Carrozza S6851 مشاهدهNiki90مي 24, 2011
FS_51_83_89-80_906-3_Roma_Tiburtina_(101).JPG
Carrozza S6825 مشاهدهNiki90مي 24, 2011
FS_Vacei_60_83_99_29_133-5_Viareggio_(101).jpg
Aula didattica mobile per apparati ACEI - 60 83 99-29 133-5 Vacei709 مشاهدهFOLIGNO_63مارس 04, 2011
FS_Vacei_60_83_99_29_102-7_Milano_Porta_Garibaldi_(101).jpg
Vacei 60 83 99-29 102-71060 مشاهدهFOLIGNO_63نوامبر 08, 2010
FS_nVrec_60_83_99_79_829-7_Padova_(101).jpg
60 83 99-79 829-7 nVrec1141 مشاهدهFOLIGNO_63اكتبر 27, 2010
RFI_Vos_61_83_99-90_000-0_S_Giovanni_Valdarno_(101).jpg
61 83 99-90 000-0 Vos1393 مشاهدهErnestoاكتبر 19, 2010
FS_nVrec_60_83_99-39_801-5_Alessandria_(101).JPG
nVrec 60 83 99-39 801-5866 مشاهدهDestroyer 22.4اكتبر 16, 2010
FS_nVrec_60_83_99-39_804-9_Alessandria_(101).JPG
nVrec 60 83 99-39 804-9597 مشاهدهDestroyer 22.4اكتبر 16, 2010
FS_nVrec_60_83_99-39_809-8_Alessandria_(101).JPG
Carro Generatore nVrec 60 83 99-39 809-8634 مشاهدهDestroyer 22.4اكتبر 16, 2010
FS_nVrec_60_83_99-79_816-4_Alessandria_(101).JPG
Carro Generatore nVrec 60 83 99-79 816-4923 مشاهدهDestroyer 22.4اكتبر 16, 2010
FS_S_Roma_Termini_(101).jpg
Carrozza Salone S1351 مشاهدهFOLIGNO_63جولاي 24, 2010
FS_Vfrz_801050_Latina_(101).JPG
Vfrz 8010501067 مشاهدهNiki90جون 24, 2010
FS_Vrz_60_83_99-25_978-7_Cremona_(102).jpg
Carro riscaldatore 60 83 99-25 978-7930 مشاهدهFOLIGNO_63جون 24, 2010
FS_Vir_60_83_99_25_978-7_Cremona_(101).jpg
60 83 99-25 978-7 Vir828 مشاهدهFOLIGNO_63جون 24, 2010
FS_Vr_60_83_99_79_902-2_Cremona_(101).jpg
Carro generatore 60 83 99-79 902-2 Vr1113 مشاهدهFOLIGNO_63جون 24, 2010
FS_Vir_60_83_99_25_987-8_Cremona_(101).jpg
Carro riscaldo 60 83 99-25 987-8 Vir1035 مشاهدهFOLIGNO_63جون 13, 2010
Fiat_Ferroviaria_Prototipo_carrozza_Inox_Savigliano_(101).jpg
Prototipo della Fiat Ferroviaria di una carrozza realizzata in Inox2912 مشاهدهMinuetto80_bمي 11, 2010
FS_Vtes_60_83_99-69_053-6_Pontassieve_(101).jpg
Vtes 60 83 99-69 053-91035 مشاهدهLorenzo88مارس 29, 2010
FS_nVDrec_60_83_99-79_906-3_Siena_(101).jpg
nVDrec 60 83 99-79 906-31028 مشاهدهmarco75rmفوريه 16, 2010
RFI_Carrozze_speciali_Livorno_(101).jpg
Vettura con Generatore Emergenza a Turbina - DISQS Firenze1117 مشاهدهGracamparژانويه 22, 2010

موضوعات آلبوم ها فايلها
Carri Generatori
5 45
Carrozze di servizio e di sperimentazione
12 271
Carrozza conferenze - VCS61 83 89-90 000-1
VCS

1 6

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.