صفحه اصلی :: ورود
ليست آلبوم :: آخرين ارسال :: آخرين نظرات :: بيشترين بازديد :: بالاترين امتياز :: مورد علاقه های شما :: جستجو

صفحه اصلي > FS Elettrotreni
آخرين ارسال شده ها - FS Elettrotreni
FS_ETR700_13_Fossacesia_(101).jpg
ETR700.13209 مشاهدهmarco75rmآگوست 09, 2020
FS_ETR700_09_Tollo_(101).jpg
ETR700.09255 مشاهدهmarco75rmجولاي 27, 2020
FS_ETR521_035_Lavagna_(101).JPG
ETR521.035403 مشاهدهmarcoclaudioجون 02, 2020
FS_ETR1000_18_Borghetto_(101).jpg
ETR1000.18444 مشاهدهE 402مارس 14, 2020
FS_ETR460_26_Pietrabissara_(101).JPG
ETR460.26377 مشاهدهmarcoclaudioمارس 02, 2020
FS_ETR521_021_Cavi_di_Lavagna_(101).JPG
ETR521.021378 مشاهدهmarcoclaudioفوريه 21, 2020
FS_ETR10_024_Savigliano_(101).jpg
ETR103.024437 مشاهدهSTEژانويه 31, 2020
FS_ETR700_12_Somaglia_(101).jpg
ETR700.12278 مشاهدهE 402ژانويه 05, 2020
FS_ETR500_27_Tollo_(101).jpg
ETR500.27405 مشاهدهmarco75rmآگوست 23, 2019
FS_ETR521_004_Milano_Centrale_(101).jpg
ETR 521.004519 مشاهدهLucAln668آگوست 18, 2019
FS_ETR324_009_Tollo_(101).jpg
ETR324.009472 مشاهدهmarco75rmآگوست 04, 2019
FS_ETR521_004_Piacenza_(101).jpg
ETR521.004 ROCK668 مشاهدهE 402جولاي 07, 2019
FS_ETR700_04_Casalpusterlengo_(101).jpg
ETR700.04706 مشاهدهE 402جون 09, 2019
FS_ETR103_001_Bologna_Centrale_(101).jpg
ETR103.001 POP705 مشاهدهtrainspotterمي 30, 2019
FS_ETR1000_28_Torino_Porta_Nuova_(101).JPG
ETR1000.28445 مشاهدهmarcoclaudioمي 28, 2019
FS_ETR700_10_S_Fiorano_(101).jpg
ETR700.10659 مشاهدهE 402مي 17, 2019
FS_ETR103_001_Piacenza_(101).jpg
ETR103.001 POP558 مشاهدهE 402مي 17, 2019
FS_ETR460_27_Ronco_Scrivia_(101).JPG
ETR460.27299 مشاهدهmarcoclaudioآپريل 01, 2019
FS_ETR500_Fast_Colle_Mattia_(101).jpg
ETR500 Mercitalia Fast543 مشاهدهmarco75rmمارس 01, 2019
SAD_ETR170_103_Laives_(101).JPG
ETR170.103413 مشاهدهCpt Lucaاكتبر 22, 2018
FS_ETR500_44_Romano_di_Lombardia_(101).jpg
ETR500.44 Deviati580 مشاهدهE 402مارس 11, 2018
FS_ETR700_01_Piacenza_(101).jpg
ETR700.011150 مشاهدهE 402فوريه 22, 2018
FS_ETR1000_07_Codogno_(101).jpg
ETR1000.07786 مشاهدهE 402دسامبر 08, 2017
FS_ETR1000_29_Colleferro_(101).jpg
ETR1000.29591 مشاهدهE 402دسامبر 08, 2017
FS_ETR500_16_S_pietro_Mosezzo_(101).JPG
ETR500.16437 مشاهدهCpt Lucaنوامبر 27, 2017
FS_ETR1000_50_S_Pietro_Mosezzo_(101).JPG
ETR1000.50460 مشاهدهCpt Lucaنوامبر 27, 2017
FS_ETR425_022_Alba_(101).JPG
ETR425.022522 مشاهدهCpt Lucaنوامبر 21, 2017
FS_ETR610_08_Casalgiate_(101).JPG
ETR610.08563 مشاهدهCpt Lucaاكتبر 25, 2017
FS_ETR526_013_Salorno_(101).JPG
ETR526.013632 مشاهدهCpt Lucaاكتبر 13, 2017
FS_ETR1000_29_Castelmaggiore_(101).jpg
ETR1000.291121 مشاهدهtrainspotterمارس 12, 2017
FS_ETR526_013_Borgarello_(101).JPG
ETR526.0131081 مشاهدهCpt Lucaفوريه 14, 2017
FS_ETR500_32_Roma_Tiburtina_(101).jpg
ETR500.321043 مشاهدهubaldo fangucciدسامبر 13, 2016
FS_ETR460_23_Borgarello_(101).JPG
ETR460.23777 مشاهدهCpt Lucaدسامبر 11, 2016
FS_ETR1000_29_Colleferro_(101).JPG
ETR1000.29787 مشاهدهCpt Lucaدسامبر 08, 2016
FS_ETR485_38_Domegliara_(101).jpg
ETR485.38894 مشاهدهE 402نوامبر 14, 2016

موضوعات آلبوم ها فايلها
ETR103i nuovi treni di Alstom, i POP
1 3
ETR170
1 30
ETR200i treni veloci del periodo fascista
4 64
ETR250 Arlecchino
1 34
ETR300 Settebello
2 37
ETR324
1 7
ETR400 - denominato 1000
1 64
ETR425
1 17
ETR450 - Il primo pendolinola brillante novit dell'assetto variabile, applicata da Fiat alla ferrovia
3 384
ETR460
3 187
ETR463
2 73
ETR470gli eleganti pendolini della ex società italo-svizzera, ora appartenenti a Trenitalia e SBB
3 33
ETR480
3 164
ETR485
4 214
ETR500dal prototipo X ai politensione, le foto dell'ultimo nato tra i treni veloci italiani
14 1510
ETR521
1 4
ETR526
1 2
ETR600
3 251
ETR610
1 58
ETR700I nuovi ETR700 Frecciargento, ex FyraV250
1 6

ETR5210 تصوير

ATR410


FS_ATR410_00_Savigliano_(101).JPG

1 تصوير آخرين ارسال در دسامبر 08, 2011

2 در آلبوم 1 صفحه

Gestori della galleria fotografica:
Ernesto Imperato - Ernesto
ernesto@trenomania.it
Manuel Paa - Destroyer 22.4
Manuel@trenomania.it
Ferdinando Ferrari - E 402
ferdinando@trenomania.it
Marco Sebastiani - Marco75rm
marco@trenomania.it
Daniele Neroni - E464
daniele@trenomania.it

Copyright
Ai sensi dell'art. 1, comma 1 del decreto-legge 22 marzo 2004, n. 72, come modificato dalla legge di conversione 21 maggio 2004 n. 128
Le opere presenti su questo sito hanno assolto gli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi.
La riproduzione, la comunicazione al pubblico, la messa a disposizione del pubblico, il noleggio e il prestito, la pubblica esecuzione e la diffusione senza l'autorizzazione del titolare dei diritti è vietata. Alle violazioni si applicano le sanzioni previste dagli art. 171, 171-bis, 171-ter, 174-bis e 174-ter della legge 633/1941.